REGULAMIN

Regulamin korzystania z usług Joga RelakSowa / RelakSowa Przestrzeń na facebook

 

1.     Osoby chcące korzystać z usług oferowanych przez Joga RelakSowa zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem. Joga RelakSowa jest prowadzona przez Agnieszkę Sowa, pod nazwa firmy RelakSowa Przestrzeń Agnieszka Sowa. Uczestniczenie w zajęciach ruchowych organizowanych przez Joga RelakSowa jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości wszystkich zapisów, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu, który dostępny jest na stronie internetowej http://www.jogarelaksowa.pl/.

2.     W przypadku osób poniżej 15 roku życia  Regulamin dotyczy ich prawnych opiekunów. Oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika wypełnia wówczas jego opiekun prawny.

3.     Joga RelakSowa zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie.

4.     Na zajęciach zazwyczaj ćwiczymy boso lub w skarpetach zależnie od wykonywanych ćwiczeń.

5.     Każdy klient zobowiązany jest stosować się do zaleceń i uwag instruktora oraz obsługi studia gdzie zajęcia odbywają się.

6.     Klient jest zobowiązany do korzystania z zajęć wyłącznie w stroju sportowym, wygodnym, niekrepującym ruchów, właściwym do danego rodzaju ćwiczeń. Zabronione jest wykonywanie ćwiczeń w obuwiu zewnętrznym oraz nie przystosowanym do aktywności sportowej. Osoba, która nie zmieni obuwia może zostać wyproszona.

7.     Kobiety w ciąży i trzy miesiące po ciąży mają bezwzględny obowiązek informowania instruktora o swoim stanie.

8.     Studio/ośrodek/klub gdzie odbywają się zajęcia nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki zaistniałe na terenie klubu, których powodem jest zły stan zdrowia lub nie stosowanie się do programu i zaleceń instruktora prowadzącego zajęcia.

  1. Przed pierwszymi zajęciami jogi lub fitball uczestnik wypełnia Oświadczenie o stanie zdrowia. Osoby z jakimikolwiek dolegliwościami zdrowotnymi uczestniczą w zajęciach jogi lub fitball tylko po konsultacji z lekarzem i dostarczeniu stosownego zaświadczenia. Załącznik

Formularz informacji o stanie zdanie winien być przez Uczestnika aktualizowany, w każdym istotnym przypadku zaistnienia nowych okoliczności zdrowotnych.

10. Należy poinformować instruktora o jakiekolwiek problemach zdrowotnych lub dolegliwościach, a wcześniej skonsultować je ze swoim lekarzem i upewnić się, że zajęcia

z jogi lub fitball są dla klienta odpowiednie. Joga RelakSowa nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub inne dolegliwości zdrowotne, czy skutki, które dotknęły osoby podejmujące aktywność ruchową bez konsultacji lekarskiej.

11. Przyjmuje się, iż Uczestnik przystępując do zajęć regularnych/kursów/warsztatów/itp. organizowanych przez Joga RelakSowa jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej.

12. Osoby przyjmujące lekarstwa, które w jakikolwiek sposób wpływają na ich zdolności fizyczne

i psychiczne, mogą uczestniczyć w zajęciach jedynie za zgodą swojego lekarza, przedstawioną na piśmie.

13. Zabrania się uczestniczenia w ćwiczeniach po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających. Na terenie odbywania się zajęć obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu lub innych środków odurzających.

14. Nie należy ćwiczyć po długim pobycie w pełnym słońcu, bezpośrednio po innych formach pracy z ciałem w tym po saunie, masażu.

15. Osoby chcące korzystać z usług oferowanych zobowiązane są do uiszczenia opłaty za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie internetowej http://www.jogarelaksowa.pl/. Wszelkie dostępne promocje stałe czy czasowe oraz oferta usług są zamieszczone w informacjach i aktualnościach na stronie http://www.jogarelaksowa.pl/ lub w ofercie klubu/ośrodka - miejsca gdzie odbywają się zajęcia oraz na https://www.facebook.com/JogaRelakSowa.

16. Godziny i miejsce wykonywania usług określane są w aktualnej ofercie i Joga RelakSowa zastrzega sobie prawo do ich zmiany.

17. Klientem jest każda osoba, która wykupi jednorazowe wejście na zajęcia zgodnie z aktualnym cennikiem lub zawartą umową, i która przestrzega niniejszego Regulaminu.

18. Uiszczenie opłaty za zajęcia uprawnia do: a) korzystania z sali ćwiczeń w ustalonych godzinach zajęć, b) używania udostępnionego sprzętu do ćwiczeń, takich jak maty, pasy, klocki i wałki, itd., c) używania na sali ćwiczeń własnej maty, d) korzystania z rad i instrukcji nauczyciela prowadzącego zajęcia na danej sali.

19. Klientów obowiązuje dbałość o porządek, higienę osobistą, a także dbanie o stan sprzętu sportowego. Wszystkie usterki należy zgłaszać do obsługi klubu/ośrodka.

20. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi on sam lub jego prawny opiekun.

21. Za przedmioty wartościowe, pozostawione w miejscu prowadzenia zajęć Joga RelakSowa nie ponosi odpowiedzialności.

22. Uczestnik zobowiązuje się do powstrzymania się od działań mogących zakłócić wykonywanie ćwiczeń innym użytkownikom sali lub powodujących uszkodzenia lub zniszczenia mienia, jak również zniszczenia pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.

23. Wymagane jest punktualne wstawianie się na zajęcia. Zajęcia tworzą jedną całość – nie należy się spóźniać, ani wychodzić przed czasem.

24. Do ćwiczeń należy przystępować z pustym żołądkiem, minimum 3 godziny po dużym posiłku, 2 po małym. W trakcie ćwiczeń nie należy pić ani jeść.

25. Nie należy pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba że następuje to na wyraźne polecenie prowadzącego.

26. Przed wejściem na salę należy wyłączyć lub wyciszyć telefony komórkowe. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować salę odkładając używany sprzęt we właściwy sposób na wyznaczone miejsce

27. Każda osoba uczestnicząca w zajęciach organizowanych przez Joga RelakSowa przed rozpoczęciem zajęć oraz w trakcie trwania zajęć (w razie nieprzewidzianych okoliczności), ma obowiązek informowania instruktora na bieżąco o swoim stanie zdrowia, w szczególności

o sytuacjach nietypowych, tj. uszkodzenia ciała, kontuzje, bóle w obrębie jakiejś partii ciała, naciągnięcia, pogorszenie samopoczucia, dyskomfort.

28. Osoby, które nie przestrzegają Regulaminu Joga RelakSowa mogą zostać skreślone z listy uczestników.

29. Wszelkie reklamacje bądź sugestie prosimy zgłaszać na adres: jogarelaksowa@gmail.com

 

KLAUZULA INFORMACYJNA, DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZA JOGA RELAKSOWA W ZWIĄZKU Z UMOWĄ O ŚWIADCZENIE USŁUG

 

Dnia 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Poniżej przedstawiamy niezbędne informacje, dotyczące przetwarzania Twoich danych – w jakiś sposób, w jakim celu oraz na jakich zasadach dokonujemy ich przetwarzania, aby zapewnić bezpieczeństwo, rzetelność i przejrzystość dokonywanych czynności.

 

Informacje ogólne

Administratorem Twoich danych osobowych jest Agnieszka Sowa, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą o nazwie Joga RelakSowa Agnieszka Sowa Rusinowo 26/2 78-600 Wałcz NIP 7651579387. Firma prowadzi m.in. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – w tym Jogę i Fitball oraz działalność fizjoterapeutyczną. W sprawie przetwarzania danych osobowych, możesz się skontaktować telefonicznie, pod numerem telefonu 724847427 albo adresem e-mail: jogarelaksowa@gmail.com

 

 

Cel przetwarzania danych

Dane osobowe, które podajesz w Oświadczeniu (Oświadczeniu o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach ruchowych), podczas rejestracji przed pierwszymi zajęciami jogi lub fitball, przetwarzamy w celu zawarcia umowy o świadczenie usług.

 

Jakie dane są zbierane

Zbieramy tylko takie dane, które są niezbędne do zawarcia bądź wykonania umowy. Są to:

– imię i nazwisko,

– telefon kontaktowy,

– adres e-mail,

– rok urodzenia,

– dane dotyczące zdrowia, w szczególności przebytych kontuzji, chorób (w przypadku kobiet również informację dotyczącą ciąży), jakie mogą mieć wpływ na samopoczucie w trakcie zajęć.

 

Podstawa prawna przetwarzania twoich danych

Wszystkie dane osobowe przetwarzamy w celu zawarcia umowy bądź wykonania wiążącej nas umowy, jak również w celach marketingowych, powołując się na tzw. uzasadniony interes administratora danych osobowych.

 

Dane dotyczące zdrowia, jakie nam podajesz, żeby zapewnić bezpieczeństwo i najwyższy poziom świadczonych usług, przetwarzamy na podstawie odrębnej zgody, jaką wyraziłeś przy wypełnianiu formularza, tzw. Oświadczenia. Jeśli wyrazisz dodatkową zgodę na przesyłanie ofert handlowych, będziemy na bieżąco informować o ofertach, wydarzeniach, jakie mogą być dla Ciebie interesujące.

 

Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest zawsze dobrowolne. Możesz ją wycofać w każdym momencie, kontaktując się z nami mailowo jogarelaksowa@gmail.com. Pisząc na ten adres mailowy, możesz również zrezygnować z wysyłki ofert handlowych czy newslettera.

 

Dołożymy wszelkich starań, aby od momentu wycofania przez Ciebie zgody, wszelkie dane nią objęte, zostały usunięte z naszych baz niezwłocznie – jednakże w każdym przypadku – nie dłużej niż w ciągu jednego miesiąca.

 

Jeśli wycofasz zgodę nie będzie to wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie uprzednio wyrażonej zgody (przed jej wycofaniem).

 

Komu przekazujemy twoje dane

Twoje dane osobowe, będą przekazywane tylko podmiotom, które na podstawie wiążącej nas umowy, są uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji ich celu.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Czas przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres wiążącej nas umowy, a po jej zakończeniu przez okres niezbędny do wzajemnych rozliczeń oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak nie dłużej niż 6 lat.

 

Sposób przetwarzania danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych, jak i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (tzw. RODO).

 

Twoje prawa

W związku z dokonywanym przez nas przetwarzaniem danych osobowych, masz prawo do:

– dostępu do Twoich danych osobowych,

– prostowania Twoich danych osobowych,

– usunięcia Twoich danych osobowych,

– żądanie ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

– przenoszenia Twoich danych osobowych,

na zasadach art. 15-21 RODO.

 

Ponadto, jeśli uznasz, że dokonaliśmy naruszenia zasad zgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo złożyć skargę do organu nadzoru. Jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Wszystkie wymienione uprawnienia możesz wykonywać poprzez kontakt e-mail jogarelaksowa@gmail.com